شروع از
25.00 €
ماهانه
VPS-1 Win
VPS equipada com processador Intel i7 Dual-core e 6GB de RAM dedicada.
شروع از
40.00 €
ماهانه
VPS-2 Win
VPS equipada com CPU Intel i7 Quad-core e 14GB de RAM dedicada
شروع از
70.00 €
ماهانه
VPS-3 Win
VPS equipada com CPU Intel i7 Six-core e 30GB de RAM dedicada