يبدأ من
25.00 €
شهري
VPS-1 Win
VPS equipada com processador Intel i7 Dual-core e 6GB de RAM dedicada.
يبدأ من
40.00 €
شهري
VPS-2 Win
VPS equipada com CPU Intel i7 Quad-core e 14GB de RAM dedicada
يبدأ من
70.00 €
شهري
VPS-3 Win
VPS equipada com CPU Intel i7 Six-core e 30GB de RAM dedicada